Затверджено педагогічною радою

                                                            КЗЛОР «Бродівський педагогічний коледж

                                                                імені Маркіяна Шашкевича»

                                                               Протокол № 2 від 30.10.2014 р.

                                                                Директор                 О.В. Квак

Положення про педагогічну раду

КЗЛОР  «Бродівський педагогічний коледж 

імені Маркіяна  Шашкевича»

 

1.    Загальні положення

Педагогічна рада є дорадчим органом, створеним для вирішення основних питань діяльності навчального закладу. Педагогічна рада у своїй діяльності керується законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", Положенням про організацію освітнього процесу та іншими нормативними документами, що стосуються її діяльності.

Основними завданнями педагогічної ради є:

-   забезпечення підготовки кваліфікованих молодших спеціалістів із спеціальностей;

-  вдосконалення якості підготовки фахівців із врахуванням вимог сучасної  педагогічної науки, техніки, культури та перспектив їх розвитку;

- забезпечення  практичної підготовки й здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я студентів.

2. Порядок створення та склад педагогічної ради

2.1.  Педагогічна рада створюється наказом директора  педколеджу терміном на один рік.

2.2. Педагогічна рада утворюється в складі директора, заступників директора, завідувачів відділень, голів циклових комісій, викладачів, завідувача бібліотеки.

2.3.  Головою педагогічної ради є директор, а за його відсутності - заступник директора з навчальної роботи.

2.4. Діловодство педагогічної ради веде секретар, обраний з членів педагогічної ради терміном на один навчальний рік.

3. Повноваження педагогічної ради

Педагогічна рада розглядає та обговорює:

3.1. Заходи щодо виконання навчальним закладом нормативно-правових актів, що регламентують навчальний процес, інструкцій та вказівок вищих організацій про підготовку молодших спеціалістів.

3.2. Плани навчально-виховної, методичної роботи, розвитку навчального закладу та зміцнення його матеріальної бази.

3.3.  Стан і підсумки навчально-виховної та методичної роботи у навчальному закладі.

3.4. Удосконалення форм і методів навчально-виховної та практичної роботи.

3.5. Стан і підсумки роботи відділень, досвід роботи циклових комісій, бібліотеки.

3.6. Стан практичного навчання у педколеджі.

3.7.  Стан виховної, культурно-масової та спортивної роботи у навчальному закладі.

3.8. Питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників педколеджу, розвиток   їх ініціативи.

3.9. Впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки та кращого педагогічного досвіду.

3.10. Стан профорієнтаційної роботи у педколеджі.

3.11. Питання охорони праці.

3.12. Питання працевлаштування студентів випускних груп, зв'язку з випускниками попередніх років.

3.13. Підсумки семестрових, державних екзаменів, поточного контролю.

3.14. Пропозиції щодо призначення іменних стипендій, нагородження студентів.

3.15. Питання відрахування студентів за порушення дисципліни, правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, академічні заборгованості, пропуски занять без поважної причини.

3.16. На розгляд педагогічної ради в окремих випадках виносяться питання про відповідність кваліфікації окремих викладачів щодо виконання ними педагогічної й виховної роботи  у педколеджі.

3.17. Педагогічна рада за необхідності розглядає та обговорює й інші питання роботи навчального закладу.

4.  Регламент роботи педагогічної ради

4.1. Педагогічна рада проводить засідання згідно з планом роботи на рік, який затверджується на першій  педраді й підписується директором навчального закладу.

4.2. Терміни проведення  визначає директор навчального закладу, але не рідше одного разу в два місяці.

4.3. Порядок денний заздалегідь  доводиться до членів педагогічної ради, але не пізніше як за 5 днів до початку засідання.

4.4. Усі засідання педагогічної ради правомірні, якщо в них беруть участь дві третини її складу за списком.

4.5. Участь членів педагогічної ради в засіданні обов'язкова. Кожний член педагогічної ради зобов'язаний своєчасно й точно виконувати покладені на нього доручення.

4.6. Кожне ухвалене рішення педради з визначенням термінів виконання й осіб, відповідальних за виконання, затверджується відкритим голосуванням.

4.7.  Протоколи засідань підписує голова та секретар педагогічної ради.

4.8. Протоколи засідань педагогічної ради є документом постійного збереження, знаходяться в архіві навчального закладу протягом десяти років.

5. Виконання рішень педагогічної ради

5.1. Рішення педагогічної ради набирають сили після затвердження  його 50% +1 голос присутніх членів педради і є обов'язковим для усіх працівників і студентів навчального закладу.

5.2. Голова педагогічної ради повинен проводити систематичну перевірку виконання прийнятих рішень і підсумки перевірки  доповідати педагогічній раді.