ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

КЗЛОР «БРОДІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ МАРКІЯНА ШАШКЕВИЧА»

І . Загальні положення

 1. Студентське самоврядування – це така діяльність, за допомогою якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності студентів, формуються моральні якості, підвищується ініціатива кожного за результатами своєї праці. У зв'язку з цим зростає роль студентських колективів по залученню молоді в процес управління справами навчального закладу. Це Положення регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування у КЗЛОР « Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича»

 1. Самоврядування у коледжі здійснюється студентами відповідно до концепцій навчальної і виховної роботи. Воно дозволяє частково реалізувати функцію управління закладом через самостійну громадську діяльність студентів, забезпечує виконання ними своїх обов’язків та захист їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента. У студентському самоврядуванні беруть участь Студенти, які навчаються у коледжі, кожен Студент має право обирати й бути обраним до органів студентського самоврядування.

 1. Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою Студентів і є складовою громадського самоврядування навчального закладу, органи діють на основі нормативно-правових документів Міністерства  освіти і науки України, зокрема, Положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах, Статуту коледжу.

 1. Перелік повноважень органів студентського самоврядування визначається Положенням про студентське самоврядування у КЗЛОР «Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича» й узгоджується з керівництвом вищого навчального закладу

 1.  У своїй діяльності органи студентського самоврядування не дублюють роботу первинної профспілкової організації студентів, а співпрацюють з нею.

 1. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями.

 1. Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.
 2.  Керівництво коледжу зобов'язане створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування

 1.  Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» представники студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій студентів мають право брати участь у роботі колегіальних органів навчального закладу та його структурних підрозділів.

ІІ. Структура і організація роботи органів студентського самоврядування

1. Студентське самоврядування закладу здійснюється на рівні групи, відділення, гуртожитку.

2. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція), на яких затверджується Положення про студентське самоврядування, обирається виконавчий орган, визначається його структура і термін повноважень, заслуховується звіт.

3. Рада студентського самоврядування гуртожитку коледжу обирається на загальних зборах мешканців гуртожитку.

4. Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування є академічна група, яка має свій орган управління, його голову і делегує свого представника до ради студентського самоврядування відділення і на загальні збори (конференцію) студентів.

5. Рада студентського самоврядування  відділення формується з представників виконавчих органів академічних груп і обирає своїх представників до ради студентського самоврядування закладу.

6. 3 числа своїх членів, вибраний орган студентського самоврядування структурного підрозділу обирає голову, його заступника і секретаря.

7. Голова та секретар виконавчого органу студентського самоврядування відповідають за збереження документації органу студентського самоврядування.

8.  Голова ради студентського самоврядування вищого навчального закладу є членом ради навчального закладу з виховної роботи, має право брати участь у засіданнях педагогічної ради вищого навчального закладу при розгляді питань студентського життя.

Обов'язки:

 • чітко дотримуватися цього Положення;
 • виконувати рішення і вимоги студентського самоврядування, що спрямовані на досягнення мети і вирішення завдань організації.

9. Секретар студентської ради організовує контроль за виконанням рішень органів самоврядування, веде протоколи його засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень.

10. При раді створюються сектори  за напрямами роботи: навчально-науковий, культурно-просвітницький, із захисту прав студентів, спортивно-оздоровчий, прес-центр.

11. Засідання ради студентського самоврядування проводиться не менше одного разу на місяць і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до його складу членів. Виконавчий орган приймає рішення більшістю голосів її членів. Він вирішує питання життєдіяльності студентів також у робочому порядку.

12. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування веде голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем.

13. На розгляд загальних зборів (конференцій) виносяться найважливіші питання життєдіяльності студентів, обумовлені основними напрямами діяльності студентського самоврядування.

14. Ради студентського самоврядування відділень у кінці навчального року на загальних зборах (конференціях) звітують про виконану роботу.

15. Рішення виконавчого органу студентського самоврядування і загальних зборів (конференції) є обов'язковим для виконання.

16. Статутом навчального закладу може бути передбачено укладання договору між керівництвом вищого навчального закладу, студентською профспілкою та органами студентського самоврядування.

ІІІ. Мета і завдання органів студентського самоврядування

Студентське самоврядування у  КЗЛОР « Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича» функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формує в нього навички майбутнього організатора, керівника.

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, а саме: на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

Основні завдання органів студентського самоврядування:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння у створенні необхідних умов для навчання і всебічного розвитку  студентів;
 • створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
 • організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
 • забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами);
 • залучення студентів до творчої діяльності у вільний від навчання час;
 • координація діяльності старостату, студентського профкому;
 • контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення;
 • участь у розподілі стипендіального фонду;
 • залучення студентів до художньої самодіяльності;
 • проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК (Клуб веселих і кмітливих), посвяти у студенти.
 • координація роботи з викладачами, керівниками академічних груп та завідувачами відділень;
 • пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, палінню та ін.

ІV. Права та обов'язки органів студентського самоврядування

Члени студентського самоврядування мають право:

 • обирати і бути обраними до будь-якого органу студентського самоврядування;
 • звертатися до будь-якого органу студентського самоврядування стосовно питань, що належать до компетенції цього органу та отримувати відповідь по суті питань;
 • опротестовувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів і органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують його права чи принижують його гідність або ускладнюють досягнення цілей організації.
 • забезпечувати дотримання прав та інтересів Студентів, сприяти виконанню Студентами своїх обов'язків;
 • порушувати проблеми Студентів перед адміністрацією;
 • сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;
 • координувати свою діяльність у вищому навчальному закладі з іншими студентськими об'єднаннями, осередками тощо;
 •  узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів вищого навчального закладу.