Понедельник, 08.03.2021, 05:03
Вітаю Вас, Гість

                                                                                                         ”Затверджую”

                                                                                     Директор             О. В. Квак

                                                                                                             05.09.2014 р.  

ПОЛОЖЕННЯ

про Методичну раду КЗ ЛОР Бродівський педагогічний коледж

імені Маркіяна Шашкевича

1. Загальні положення

1.1. Методична рада створюється у педагогічному коледжі згідно із Статутом, затвердженим у 2011р. Методична рада є колегіальним дорадчим органом, який покликаний сприяти реалізації державної освітньої політики в педколеджі, зокрема з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу.

1.2. Завдання, принципи діяльності та повноваження Методичної  ради.

Основними завданнями Методичної ради є:

-  аналіз ефективного педагогічного досвіду та вироблення пропозицій щодо запровадження його в освітню практику педколеджу.

- визначення на підставі експертних оцінок актуальності педагогічних доробок, методичних рекомендацій, навчально-методичних посібників,  підручників, довідників та надання рекомендацій щодо їх подальшого використання викладачами педколеджу;

- надання організаційно-консультативної допомоги викладачам педколеджу, які проводять науково-методичну та дослідно-експериментальну діяльність.

Основними принципами діяльності Методичної ради є:

- законність;

- гласність;

- колегіальність;

-  толерантність;

- підзвітність і відповідальність.

Відповідно до поставлених перед нею завдань Методична рада має такі повноваження:

- аналізувати матеріали з досвіду організації інноваційної освітньої діяльності в закладі та давати рекомендації щодо їх впровадження в навчально-виховний процес;

- розглядати та визначати актуальність методичних матеріалів;

- заслуховувати та оцінювати інноваційні наробки викладачів коледжу;

- у встановленому порядку рекомендувати до друку методичні матеріали. 

2. Структура Методичної ради

2.1. Головою Методичної ради є заступник директора коледжу з навчальної роботи.

2.2. До складу Методичної ради входять: завідувач методичним кабінетом, голови циклових комісій, викладачі-науковці, викладачі-методисти.

2.3. Організаційне забезпечення діяльності Методичної ради та координацію роботи  здійснює секретар Методичної ради, він же завідувач методкабінетом.

3. Робота Методичної ради здійснюється  відповідно до річного плану, який складається відповідно до мети, завдань навчально-виховної діяльності та з урахуванням пропозицій членів ради, структурних підрозділів коледжу, і затверджується його директором.

4. Засідання Методичної ради проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на квартал (як правило, в останній четвер поточного місяця даного кварталу), і оформлюються протоколами. Засідання вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів методичної ради. Протоколи засідань підписуються головою та  секретарем ради.

5. Рішення Методичної ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні.

6. Управління діяльністю методичної ради здійснює голова ради.

7. Матеріали для розгляду Методичною радою подаються секретарю Методичної ради не пізніше як за два тижні до її чергового засідання.

8. Секретар Методичної ради за погодженням з директором педколеджу, передає матеріали на експертизу спеціалістам з відповідних галузей.  За тиждень до чергового засідання члени Методичної ради можуть  ознайомитися з матеріалами.

9. Розгляд матеріалів, що визначені експертами як такі, що не готові до слухання або мають суперечливі оцінки,  переноситься на наступні засідання. Автори матеріалів мають доопрацювати їх протягом одного місяця й повторно подати до ради.

10. Рішення Методичної ради мають рекомендаційний характер.

11. Контроль за виконанням ухвалених рішень здійснює секретар, який періодично звітує про це на засіданні Методичної ради.

12. Методичні матеріали (розробки, посібники, рекомендації, відгуки і т.п.), що подаються на експертизу до розгляду Методичної ради, повинні бути розглянуті на засіданні циклової комісії і  мати дві  рецензії:

  • першу від науковця  відповідної кафедри вищого навчального закладу;
  • другу від педагога-практика навчального закладу, де проходили апробацію методичні матеріали.

                                          

                                               Обговорено на засіданні Методичної ради

                                               (протокол №1 від 04.09.2014р.)