Понедельник, 08.03.2021, 05:14
Вітаю Вас, Гість

КОНЦЕПЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
КЗ ЛОР “Бродівський педагогічний коледж

імені Маркіяна Шашкевича”
 

Загальні положення

КЗ ЛОР “Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича” (далі педколедж) – вищий заклад освіти, який забезпечує професійну та практичну підготовку спеціалістів відповідно до їх покликання, інтересів і здібностей, створює необхідні умови для гармонійного розвитку кожного з них.

В основу навчально-виховного процесу в педколеджі покладено принципи демократизації та гуманізації. Демократизація студентського життя означає перехід від старої бюрократичної системи управління освітньою діяльністю та створення нової системи, в якій здійснюється органічне і гармонійне поєднання адміністративних і самоврядних структур.

Концептуальні засади організації виховної роботи в педколеджі передбачають нові відповідальні завдання щодо розвитку у студентів духовності, виховання патріотизму та поваги до історичної спадщини українського народу, впровадження в суспільну свідомість студентської молоді загальнолюдських моральних цінностей, виховання оптимізму та впевненості кожної молодої людини у своєму майбутньому, формування здорового способу життя.

Головна мета — розвиток творчих педагогічних здібностей молодих фахівців, їх громадянське самоусвідомлення, поєднання глибоких професійних знань, умінь і практичних навичок з національною свідомістю, високою духовною, моральною, художньо-естетичною, правовою, політичною, фізичною, екологічною культурою, здатність захищати й відстоювати власні позиції і погляди, керуючись національними інтересами та потребами суспільства.

 Нормативна база:

 • Конституція України;
 • Концепція розвитку освіти України на період 2015-2025 рр.;
 • Закон України «Про освіту»;
 • Закон України «Про вищу освіту»;
 • Концепція національного виховання студентської молоді;
 • Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти;
 • Статут КЗ ЛОР “Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича”.

Концепція виховної роботи зі студентами у КЗ ЛОР “Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича” узагальнює досвід практичної педагогічної діяльності та педагогічних досліджень з проблем виховання інтелектуально і творчо обдарованої молоді; формування духовності і високих моральних якостей; гармонійного розвитку особистості шляхом поглиблення духовних контактів з навколишнім світом, культурою, мистецтвом, природою становлення чіткої громадської позиції, принципів соціальної орієнтації та поведінки, прагнення до самоосвіти, саморозвитку, самовиховання, моральної самозавершеності.

Основні принципи виховної роботи:

 • врахування багатогранності й цілісності людини, вікових та індивідуальних особливостей студентської молоді, їхніх фізичних, ґендерних, психологічних, національних, духовних, інтелектуальних і релігійних особливостей;
 •  диференціація та індивідуалізація виховного процесу, повага до суверенітету особистості молодої людини, розуміння її запитів та інтересів;
 • органічний зв'язок з вітчизняною історією народу, його мовою, культурними та родинно-побутовими і релігійними традиціями, з мистецтвом, традиціями і культурами всіх народів світу, забезпечення духовної єдності, наступності та спадкоємності поколінь, зв'язок виховання з життям та суспільною практикою;
 • поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самоврядуванням студентів, розвиток активності, самодіяльності і творчої ініціативи студентської молоді, встановлення довіри між вихователями та вихованцями;
 • гуманізація та демократизація виховного процесу, поєднання зусиль сім'ї, студентських та молодіжних об'єднань, громадських організацій;
 • активна протидія поширенню асоціальних явищ у педколеджі.

 Для забезпечення реалізації принципів виховної роботи необхідно посилити ефективність правового виховання, домагатися суворого дотримання керівництвом, викладацьким складом і студентами правил внутрішнього розпорядку, діючого законодавства, загальної декларації прав людини.

Основні завдання виховної роботи в педколеджі:

- забезпечити умови для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

- відійти від уніфікації в процесі виховання, від орієнтації "усередненого" виховання;

- формувати національну свідомість і людську гідність, любов до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати;

- виховувати правову культуру, повагу до Конституції, законодавства України, державної символіки, знання та дотримання законів;

- забезпечувати духовну єдність поколінь, виховувати повагу до батьків, культури та історії рідного народу;

- формувати мовну культуру;

- сприяти духовному зростанню особистості та створювати умови для вільного формування нею власної світоглядної позиції;

- утверджувати принципи загальнолюдської моралі: правди, справедливості, милосердя, патріотизму, доброти та інших доброчинностей;

- культивувати кращі риси української ментальності – працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв'язку з природою, поваги до жінки, любові до рідної землі;

- формувати почуття господаря і господарської відповідальності, підприємливості та ініціативи, підготовку студентів до життя в умовах ринкових відносин;

- забезпечувати повноцінний розвиток студентів, охорону і зміцнення їх фізичного, психологічного та духовного здоров'я;

- формувати соціальну активність та відповідальність особистості, включення вихованців у процес державотворення, реформування суспільних стосунків;

- забезпечувати високу художньо-естетичну культуру, розвиток естетичних потреб і почуттів;

- розвивати екологічну культуру людини, розуміння її відносин з природою;

- прищеплювати глибоке усвідомлення взаємозв'язку між ідеями індивідуальної свободи, правами людини та її громадською відповідальністю.

Напрямки виховної роботи

Для гармонійного формування високоінтелектуальної особистості, відповідальної перед собою і перед суспільством, з почуттям власної гідності і поваги до інших, необхідно, виходячи з інтересів і уподобань студентів, створити умови для широкого вибору гуртків, спортивних секцій, факультативів, залучення їх до літературно-мистецької спадщини, участі їх у традиційних святах, змаганнях, туристських походах, організації змістовної позанавчальної роботи і літнього оздоровлення.

 Навчання і виховання в педколеджі може бути ефективним лише в умовах і в межах такої парадигми освіти, яка враховує рівень розвитку індивідуальних і особистих якостей студентів та їх творчих здібностей, коли забезпечується формування контингенту студентів, якому притаманна інтелектуальна активність, прагнення до здобуття знань, до наукової творчості, коли розробляються і реалізуються програми індивідуального розвитку і саморозвитку творчої особистості, а також забезпечується висока культура діалогу між студентами і педагогами.

 Пріоритетні напрямки виховної роботи в закладі:

 • професійне виховання;
 • національно-патріотичне виховання;

—         морально-етичне виховання;

—         громадянсько-правове виховання;

—         естетичне виховання.

Система виховної роботи

Система виховної роботи в педагогічному коледжі – єдина система наскрізного виховання, яка проходить крізь навчальну, позакласну і практичну роботу.

Таким чином в педагогічному коледжі створено такі умови, за яких би кожен студент зумів максимально реалізувати свої потенціальні задатки майбутнього вчителя, забезпечувався розвиток творчої індивідуальності кожного студента через діяльність різнопрофільних творчих гуртків, секцій, які б відповідали інтересам та запитам студентів, поглиблювали набуті знання, практичні навички, сприяли пробудженню і розвитку в них природних задатків і нахилів.

Система виховної діяльності включає:

 • творчу співпрацю педагогічного і студентського колективів;
 • навчальні заняття, педагогічну практику;
 • виховні години керівників академічних груп;
 • інформаційно-просвітницькі заходи;
 • науково-пошукову діяльність;
 • цілеспрямовані загальноколеджні виховні заходи;
 • ґрунтовне пізнання культурних традицій рідного краю, України;
 • поєднання педагогічного досвіду викладачів коледжу, громадськості, освітянських установ з родинними традиціями;
 • організація проектної діяльності.

Основні шляхи реалізації концепції:

 • якісне оновлення змісту, форм і методів виховання;
 • впровадження інноваційних педагогічних технологій і методик навчання;
 • системна культурно-виховна діяльність на засадах цінностей гуманізму, свободи і демократії;
 • створення творчої й доброзичливої атмосфери в кожній академічній групі, колективі коледжу;
 • гуманізація педагогічного процесу, орієнтація на взаєморозуміння, взаємодовіру, співпрацю, педагогічний пошук, культ Книги;
 • науково-методичне забезпечення культурно-виховної діяльності;
 • студентське самоврядування;
 • підтримка належної чистоти і порядку, збереження майна, економія енергоресурсів;
 • якість навчання, педагогічної практики, здобуття професійних знань, умінь і навичок.

Контроль за ходом виконання концепції здійснюється:

- на рівні низової ланки (академічної групи) – її активом, керівником академічної групи шляхом обговорення актуальних проблем життєдіяльності, оцінки досягнутого, виявлення причин упущень і їх усунення, турбота про авторитет і позитивний поступ;

- на рівні середньої ланки (відділення) – завідувачем відділення, старостатом, цикловими комісіями, шляхом відвідування занять і виховних заходів, проведення контрольних зрізів знань, контрольних робіт, аналізу зробленого за семестр, визначення переможців, талантів, внесення пропозицій щодо заохочення чи притягнення до відповідальності, зв’язків з батьками;

- на рівні педколеджу – дирекцією, адміністративною та педагогічною радами, методичним об’єднанням керівників академічних груп, студентською радою шляхом відвідування, аналізу і оцінки культурно-виховних заходів, індивідуальної роботи, заслуховування звітів відповідальних осіб, розпоряджень директора, рішень студентської ради, нагородження переможців за досягнуті успіхи, оголошення подяк за ініціативу і вагомий доробок, накладання дисциплінарних стягнень за певні порушення в роботі.

Підвищенню ефективності виховної діяльності сприяє взаємозв’язку педагогічних і культурних традицій, творча педагогічна діяльність випускників коледжу, позитивні відгуки органів освіти, удосконалення педагогічної діяльності за принципом навчання “через усе життя”, обмін досвідом, постійний зв’язок з Альма-матір’ю.