ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Науково-методична тема циклової комісії. «ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН»

Основні завданнями роботи циклової комісії у процесі реалізації проблеми:

 1. Підвищення ефективності викладання шляхом використання сучасних особистісно орієнтованих педагогічних технологій навчання.
 2. Здійснення пошуку шляхів та методів розвитку і становлення кожної особистості майбутнього вчителя як компетентного та конкурентноспроможного фахівця, здатного до здійснення інноваційної діяльності.
 3. Впровадження нових шляхів і технологій активізації самостійної пізнавальної, науково-дослідницької діяльності студентів.
 4. Удосконалення системи роботи з обдарованими студентами, сприяння розвитку їх здібностей.

У складі комісії працює 7 викладачів.

З них:

викладачі - методисти – 2,

викладачі вищої категорії - 6,

викладачі І категорії - 1.

 

Професійне кредо викладачів психолого-педагогічних дисциплін:

«Посередній учитель викладає. 

Хороший вчитель пояснює.

Видатний вчитель показує.

Великий учитель надихає».

              Вільям Уорд

Багай Богдана Михайлівна – голова циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін, викладач вищої категорії, викладач-методист.

В коледжі працює з 2002 року. Педагогічний стаж 30 років.

Дисципліни: педагогіка, основи педмайстерності, педагогічні технології в початковій школі, методика навчання предмета «Я досліджую світ»

Педагогічне кредо «Формальна освіта допоможе Вам вижити. Самоосвіта приведе Вас до успіху»
                                                                     Джим Рон

Тема «Підвищення якості підготовки майбутнього вчителя до педагогічної взаємодії засобами інноваційних технологій» 

Болгар Олена Миколаївна - викладач вищої категорії, викладач-методист.

Працює в коледжі з 2003 року. Педагогічний стаж – 29 років.

Дисципліни: педагогіка, основи педмайстерності, основи сценічного та екранного мистецтва з методикою викладання.

Педагогічне кредо: «Самовдосконалення через пізнання нового»

Тема «Формування індивідуального іміджу майбутнього вчителя у виховному просторі педагогічного коледжу під час вивчення фахових дисциплін»

Кравчук Ніна Володимирівна – викладач вищої категорії, старший викладач, заступник директора з виховної роботи.

В коледжі працює з 1986 року. Педагогічний стаж 43 роки.

Дисципліни: методика виховної роботи.

Педагогічне кредо «Творчості, як і будь-якій діяльності, можна навчитися» (Г.Альтшуллер)

Тема «Активні форми і методи виховної роботи» 

Кривенко-Камінська Олена Юріївна – викладач І категорії.

В коледжі працює з 2009 року. Педагогічний стаж – 12 років.

Дисципліни: психологія, загальна психологія.

Педагогічне кредо – «Якщо ви володієте знанням, дайте іншим запалити від нього свої світильники»   Т. Фулпер

Тема: «Сиблінг-позиція як фундамент для розвитку лідерських якостей у студентів»

Перхач Людмила Петрівна  - викладач вищої категорії.

В коледжі працює з  2004 року. Педагогічний стаж 23 роки.

Дисципліни: загальна, вікова та педагогічна психологія.

Педагогічне кредо «Віддай людині крихітку себе. За це душа наповнюється світлом» (Ліна Костенко).

Тема «Формування комунікативної компетентності як складової професійної майстерності майбутнього педагога» 

Пилипчук Ніна Вікторівна - викладач вищої категорії, старший викладач.

В коледжі працює з  1993 року. Педагогічний стаж 30 років.

Дисципліни: образотворче мистецтво з методикою викладання.

Педагогічне кредо «Допитливість створює вчених та поетів» (Анатоль Франс).

Тема«Формування  ключових компетенцій на заняттях образотворчого мистецтва» 

Стись Лілія Богданівна - викладач вищої категорії.

Працює в коледжі з 1991 року. Педагогічний стаж – 23 р.

Дисципліни: методика трудового навчання з практикумом у навчальних майстернях.

Педагогічне кредо: «І тільки в праці життя і краса»         (В. Сосюра)

Тема «Проєктна діяльність як засіб формування творчих здібностей студентів на заняттях трудового навчання».

 

ЗВІТ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНУ ТА НАУКОВУ РОБОТУ ЗА 2018-2019 н. р.

 

ЗВІТ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНУ ТА НАУКОВУ РОБОТУ ЗА 2017-2018 н. р.

В умовах реформування системи загальної середньої освіти в Україні виникла потреба зміни підходів до організації науково-методичного супроводу професійної діяльності вчителя чи викладача, забезпечення оптимальних умов для його професійного й особистісного розвитку. Це зумовлює потребу формування нових основоположних  підходів щодо супроводження праці педагогічних працівників, розвитку їхнього освітнього потенціалу, визначення змісту та структурних компонентів методичної роботи, застосування оптимальних форм її організації з метою досягнення спрогнозованого результату. В основі методичного супроводу педагогічного працівника має бути професійний інтерес кожного, який виявляється на основі особистого професійного запиту. Місія методичної роботи в сучасних умовах полягає у стимулюванні професійного інтересу, сприянні формуванню особистісного професійного запиту педагога та його задоволення для вдосконалення особистісного професійного розвитку. Викладачі ЦК психолого-педагогічних дисциплін усвідомлюють, що метою сучасної методичної роботи є створення умов для особистісного професійного розвитку кожного викладача.

За звітний період навчально-методична робота циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін КЗ ЛОР «Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича» коледжі в 2017-2018 навчальному році була спрямована на реалізацію завдань дослідження теми «Формування готовності майбутнього педагога до інноваційної діяльності в умовах освітнього середовища».

Основними напрямками роботи ЦК є:

підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки педагогічних працівників циклової комісії з метою підготовки до діяльності в умовах Нової української школи;

 • підвищення рівня компетентностей студентів шляхом упровадження інтерактивних технологій на заняттях психолого-педагогічних дисциплін та під час проходження студентами усіх видів практик;
 • вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи педагогів;
 • зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін педколеджу;
 • участь у роботі наукових, науково-методичних конференціях, семінарах, майстер-класах;
 • надання методичної допомоги в організації роботи циклової комісії;
 • поповнення, вдосконалення стану навчально-методичного забезпечення дисциплін, кабінетів педагогіки, психології, трудового навчання та образотворчого мистецтва.

Викладачі ЦК в 2017-2018 н. р., працюючи над вдосконаленням науково-методичної та навчально-виховної роботи коледжу, взяли участь в усіх засідання згідно плану роботи ЦК психолого-педагогічних дисциплін. На засіданнях було заслухано та обговорено наступні доповіді:

 1. Кривенко-Камінської О. Ю. «Психологічні аспекти проекту Державного стандарту початкової загальної освіти».
 2. Багай Б. М. «Педагогічні технології підготовки майбутніх вчителів до діяльності в умовах Нової української школи».
 3. Перхач Л. П. «Критичність мислення як один з параметрів готовності до інноваційної діяльності майбутнього педагога».

Систематично велись обговорення та аналіз роботи творчої групи з питання впровадження ефективних інноваційних технологій, обговорення взаємовідвідування занять викладачами ЦК психолого-педагогічних дисциплін, обговорення підсумків виконання індивідуальних планів роботи членів ЦК психолого-педагогічних дисциплін, огляд новинок науково-педагогічної літератури та педагогічної преси, питання проходження стажування, обговорення підсумків проходження усіх видів педагогічної практики.

На засіданні циклової комісії за звітний період обговорено та схвалено методичні рекомендації, що вийшли з друку:

 1. Багай Б. М. «Теорія виховання: Зошит для практичних та лабораторних робіт з друкованою основою» для студентів 3 курсу спеціальності «технологічна освіта»;
 2. Багай Б. М. «Теорія виховання: Зошит для практичних та лабораторних робіт з друкованою основою» для студентів 3 курсу спеціальності «фізичне виховання»;
 3. Кривенко-Камінської О. Ю. «Ціннісно-мотиваційна сфера особистості у підлітково-юнацькому віці».
 4. Гай В. Р.  «Основи логопедії: методичні рекомендації для проведення занять з логопедії» для студентів спеціальності «дошкільна освіта».
 5. Перхач Л. П. «Самоаналіз у контексті професійної діяльності педагога».
 6. Кравчук Н. В. Методичні рекомендації керівнику академічної групи, студентам педагогічних ВНЗ I-II рівня акредитації щодо реалізації цільової творчої програми превентивного виховання.
 7. Кравчук Н. В. Методичні рекомендації керівнику академічної групи, студентам педагогічних ВНЗ I-II рівня акредитації щодо проведення інформаційних годин.
 8. Болгар О. М. «Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання: зошит для практичних робіт з друкованою основою».
 9. Болгар О. М. «Основи сценічного та екранного мистецтва. Дидактичні матеріали для студентів та викладачів педагогічних навчальних закладів I-II рівнів акредитації».
 10. Болгар О. М. «Самостійно-дослідницька діяльність майбутнього педагога. Система самостійно-дослідницьких завдань з педагогіки. Зошит з друкованою основою».
 11. Болгар О. М. «Самостійно-дослідницька діяльність майбутнього педагога. Дидактичні матеріали для студентів та викладачів педагогічних навчальних закладів I-II рівнів акредитації».

Викладачами ЦК за звітний період також підготовлено  методрозробки, які не виносились на обговорення на засідання циклової комісії, але якими успішно користуються викладачі та студенти:

 1. Стись Л. Б. Методичні рекомендації з основ харчових технологій «Страви для лікувального харчування».
 2. Пилипчук Н. В. «Методичні рекомендації студентам 4-го курсу щодо захисту курсових робіт».
 3. Пилипчук Н. В. «Методичні рекомендації до занять образотворчого мистецтва та ліплення».
 4. Пилипчук Н. В. «Методичні рекомендації для проведення пробних уроків з образотворчого мистецтва».

Викладачами Пилипчук Н. В. та Стись Л. Б. проведено тематичні виставки студентських робіт до Великодня.

У 2017-2018 навчального року викладачами ЦК було проведено згідно плану роботи коледжу 2 відкритих засідання педагогічної лабораторії:

1) Майстер-клас за участю вчителів початкових класів Золочівського НВК «Школа радості» на тему «Нова українська школа. Особливості організації освітнього середовища» (Багай Б. М.)

2) Виїзне засідання в Радивилівський НВК «школу №1-гімназію «Технологія розвивального навчання та Нова українська школа» (Багай Б. М. )

З метою залучення обдарованої студентської молоді до науково-методичної діяльності було проведено студентську науково-теоретичну конференцію «Інновації в освіті» та майстер-клас відмінника освіти, вчителя початкових класів НВК «Дивосвіт» м. Львова О. В. Ганик «Інтерактивні технології навчання в умовах Нової української школи»  (Болгар О. М.).

Викладачі циклової комісії з метою самоосвіти та підвищення власного фахового рівня взяли участь у роботі семінарів-практикумів:

1. Багай Б. М., Болгар О. М., Кривенко-Камінська О. Ю., Адамів Ю.О, Гай В. Р., Перхач Л. П. - у роботі  семінару «Технологія розвитку критичного мислення. Критичне мислення через читання та письмо» Олени Пометун, який проходив у Бродівському педколеджі 04.01.2018 року.

2. Багай Б. М., Адамів Ю. О., Перхач Л.П., Болгар О. М., Кравчук Н. В. - у тренінгу з використання ІКТ Вікторії Дронь.

Активну участь беруть викладачі ЦК-курсові керівники у роботі засідань ЦК курсових керівників, який очолює член ЦК психолого-педагогічних дисциплін Перхач Л. П., зокрема Багай Б. М. виступила з доповіддю «Проектна технологія виховання в умовах Нової української школи».

Пожвавилась позааудиторна робота кабінету педагогіки ЦК. За звітний період проведено наступні позааудиторні заняття:

 1. Засідання педагогічних лабораторій «ІКТ в Новій українській школі»,  «Інтеграція в Новій українській школі» (Багай Б. М.)
 2. Заняття імідж-студії, за матеріалами якого створено методичний порадник «Інтерактивні технології навчання в умовах Нової української школи»  (Болгар О. М.)
 3. Майстер-клас Ярослава Осадци з виготовлення писанок (Гай В. Р.)
 4. Майстер-клас з виготовлення свічок Ольги Чорної (Гай В. Р.)

Викладачем Кривенко-Камінською О. Ю. проведено відкрите заняття з психології «Психологічний аналіз діяльності» (24.11.2017 р.). конспект якого опубліковано в «Учительському журналі он-лайн» (12.02.2018 р., серія ПСН №2 01100673). В цьому ж журналі викладачем опубліковано статтю «Індивідуально-психологічні особливості особистості. Темперамент (22.02.2018 р., серія ПСН 01100672).

Перхач Л. П. взяла участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи», в збірнику матеріалів якої опубліковано статтю «Особливості застосування технології розвитку критичного мислення на заняттях психології» (27.04.2018 р., м. Умань).

В ЦК працює «Школа викладача-початківця» згідно з планом роботи якої молодий викладач Адамів Ю. О. з наставником Багай Б. М реалізовували завдання методичної, організаційної, навчально-виховної діяльності.

Активну участь викладачі ЦК беруть участь в організації та проведенні усіх видів педагогічної практики.

Усі викладачі ЦК пройшли або завершують проходження дистанційного курсу ознайомлення з новим Державним стандартом початкової освіти та методиками компетентністного навчання на сайті студії онлайн-освіти EdEra, що свідчить про те, що викладачі будуть знати й розуміти сучасні тенденції в освіті, законодавчі акти освіти, концепцію інклюзивної освіти, особливості процесів викладання та навчання учнів сучасної школи.

За час навчання викладачі засвоїли або повинні освоїти 7 основних блоків компетентностей:

 • професійно-педагогічна — знання в галузі педагогіки та психології;
 • соціально-громадянська — знання прав і свобод людини;
 • загальнокультурна — знання в галузі мистецтва;
 • мовно-комунікативна — знання в сфері спілкування, комунікативної взаємодії;
 • психологічно-фасилітативна — знання в сфері здоров’я дитини і важливості творчого розвитку;
 • підприємницька — генерація нових ідей і їх реалізація на практиці;
 • інформаційно-цифрова — орієнтація в інформаційному просторі.

Ми, викладачі, та вчителі НУШ повинні вміти самостійно конструювати й реалізовувати сучасні програми навчання школярів. Крім того, ми повинні навчитися управляти проектною діяльністю школярів, проектувати власну програму професійно-особистісного зростання, організовувати культурно-мовне та освітньо-розвивальне середовище.

Тому хочу наголосити, що неможливо буде працювати в Новій українській школі педагогу, який не побачить, не відчує, не зрозуміє особливостей та потреб Нової української школи. Вибір за нами.