ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Науково-методична проблема циклової комісії. «Формування комунікативної компетентності шляхом застосування інтерактивних та інноваційних технологій.

Основними завданнями роботи циклової комісії у процесі реалізації проблеми є:

Використання на заняттях іноземних мов ефективних педагогічних та інформаційних технологій і пошуково-дослідницька діяльність студентів.

Підвищення рівня професійної компетентності викладача, зростання його мотивації до самовдосконалення.

Підготовка конкурентноспроможних випускників, готових до інноваційної діяльності в освітній сфері.

В складі циклової комісії працює 12 викладачів:

кандидат філологічних наук – 1;

викладач – методист – 5;

старший – викладач – 2;

викладач вищої категорії – 11;

викладач I категорії – 1;

Петрусь Олеся Василівна, голова циклової комісії, кандидат філологічних наук, викладач вищої категорії, викладач – методист.

В коледжі працює з 2002 року.

Педагогічний стаж 23 років.

Дисципліни: англійська мова (за професійним спрямуванням), практичний курс англійської мови, практична граматика, методика навчання англійської мови.

На заняттях широко використовує сучасні освітні технології: проектну роботу, інформаційно-комунікаційні технології, роботу з комп’ютерними програмами i – tools та навчальними он-лайн платформами, інтерактивною дошкою, використання інтернет – ресурсів, подкасти, технологію спільного викладання.

Є ініціатором співпраці з Корпусом Миру з метою залучення до викладання англійської мови у коледжі носіїв мови. На даний момент співпрацює з волонтером Корпусу Миру американкою Карсон Холстейн і проводить заняття за технологією партнерського викладання.

Методична робота:

Тексти та завдання для аналітичного читання з англійської мови за професійним спрямуванням як засіб формування педагогічної культури майбутнього вчителя. Методичні рекомендації для студентів 3 – 4 курсів сп. «Початкова освіта».

Кейси з практичного курсу англійської мови. Mетодичні рекомендації для викладачів та студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації» / Петрусь О.В., Пелих З.О. (2017).

Mетодичні рекомендації для роботи з навчальними кейсами на заняттях з іноземної мови» (2017).

Практикум усного і писемного мовлення. Методичні рекомендації для студентів групи П-43 відділу «Початкова освіта» /Петрусь О.В., Степа С.М. (2019р.).

Лекції з методики навчання іноземної мови в початковій школі» / Петрусь. О.В., Пелих З.О. (2019).

Науково-методичні публікації:

Кейс-метод як одна з інноваційних технологій вивчення іноземних мов у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації // Освіта: технікуми, коледжі. –  № 3,4 (41), 2016. – с. 54-58);

Архетипний аналіз наративної організації роману Пітера Акройда «Журнал Віктора Франкенштейна» // Наукові записки ТНПУ. Серія: Літературознавство». - №44, 2016 р. – с.241-246;

Аналітичне читання на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням як засіб формування педагогічної культури майбутнього вчителя // Матеріали ХХІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 22. ‒ с. 115 – 117;

З досвіду застосування кейс-методу на заняттях англійської мови» //Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції викладачів іноземних мов на тему «Інноваційна культура викладача». – Львів, ВСП-Технічний коледж національного університету «Львівська політехніка». – 2017, с. 13-19;

Обговорення новин на заняттях англійської мови як засіб формування готовності майбутніх педагогів до роботи в умовах інформаційного суспільства» / Науковий журнал «Альманах науки» № 2/2 (23) лютий 2019 р., с. 39-42.

 Майстер-класи і педагогічні лабораторії як інноваційні форми позааудиторної роботи з методики навчання англійської мови в педагогічних навчальних закладах // Матеріали науково-практичної конференції «Міжнародні наукові дослідження: інтеграція науки та практики як механізм ефективного розвитку». – К.: Інститут інноваційної освіти, 2019. -  с. 25-30.

Березіна Наталя Львівна, викладач вищої категорії, викладач – методист.

В коледжі працює з 1990 року.

Педагогічний стаж 31 рік.

Дисципліни: практичний курс англійської мови , англійська мова (за професійним спрямуванням), практикум усного мовлення.

На заняттях використовує нестандартні технології, метод проектів, розвиває творче мислення студентів.

Методична робота:

Методичні рекомендації «Практична фонетика англійської мови».

Методичні рекомендаціі "Технологія  проблемного навчання у вивченні англійської мови»

Друковані праці:

 Методрозробка позакласного заходу "Let's speak about love" / Іноземні мови в школах України, 2018.

Бердичевська Ірина Валентинівна, викладач вищої категорії.

В коледжі працює з 2004 року

Педагогічний стаж 15 років

Дисципліни: англійська мова, практичний курс англійської мови, англійська мова за професійним спрямуванням, практична фонетика, практична граматика, теоретична граматика, країнознавство, стилістика

Науково-методична проблема: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях з іноземної мови з метою формування професійної компетентності студентів»

Методичні рекомендації:

 • «Методичні рекомендації з країнознавства»
 • «Тестові завдання з курсу «Англійська мова за професійним спрямуванням»
 • «Методичні рекомендації з спецкурсу «Теоретична фонетика німецької мови»
 • «Методичні рекомендації для проведення педагогічної практики з німецької мови в середній школі»
 • «Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу «Практикум усного та писемного мовлення (німецька мова)».

Статті у періодичних виданнях:

 • Бердичевська І.В.,  Березіна Н.Л. Розробка уроку «Superstition. FirstConditional (Забобони. Умовні речення)» з англійської мови в 11-му класів // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2016. - №01
 • Бердичевська І.В. Розробка уроку «GesundesundungesundesEssen(Здорова та шкідлива їжа)» з німецької мови в 10-му класі,  // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2016. - №01
 •  «Формування полікультурної компетентності студентів засобами іноземної мови»

«Психофізіологічні властивості студента як складова його комунікативної компетенції» збірник матеріалів міжвузівського науково-методичних семінарів «Методичні аспекти фахової підготовки сучасного вчителя іноземної мови» (Луцьк 2015).

Волошина Олена Сергіївна, викладач вищої категорії.

В коледжі працює з 2002 року.

Педагогічний стаж 25 років.

Дисципліни: практичний курс англійської мови, практична граматика, практикум усного та писемного мовлення, англійська мова (за професійним спрямуванням), методика навчання іноземної мови.

Педагогічне кредо: «Щоб мати право вчити інших, потрібно постійно вчитися самому».

Науково-методична проблема:Формування готовності до інноваційної діяльності як особливого творчого розвитку майбутніх педагогів.

Методична робота:

 1. Щоденник спостережень пробної педагогічної практики з англійської мови.
 2. «Українознавчі дидактичні матеріали» для студентів IV курсів спеціальності «Початкова освіта», «Дошкільна освіта».
 3. Формування готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності на заняттях англійської мови // Освіта. Технікуми, коледжі. – 2017. - №3 (43).
 4. «Позанавчальна робота з іноземної мови в коледжі» для студентів ІІ-IV курсів спеціальностей«Дошкільна освіта» та «Початкова освіта».
 5. Методичні рекомендації «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІІІ курсів спеціальності «Початкова освіта».
 6. Методичні рекомендації «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсів спеціальності «Початкова освіта».
 7. Методичні рекомендації «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІІІ курсів спеціальності «Дошкільна освіта».
 8. Методичні рекомендації «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІVкурсів спеціальності «Дошкільна освіта».
 9. Методичні рекомендації до вивчення спецкурсу «Практична фонетика англійської мови».

Котович Тетяна Володимирівна, викладач вищої категорії.

В коледжі працює з 2003 року.

Педагогічний стаж 16 років.

Дисципліни: практичний курс німецької мови, німецька мова (за професійним спрямуванням), методика навчання німецької мови, практикум усного і писемного мовлення.

Працює над проблемою використання інноваційних технологій на заняттях з німецької мови з метою формування професійної компетентності майбутніх вчителів. Поєднує традиційні та інноваційні методи на заняттях, забезпечує формування мовленнєвої компетентності студентів, мовленнєвої творчості.

Методичні посібники: Німецька мова (за професійним спрямуванням). Початкова освіта. Методичні рекомендації для студентів 3 курсу.

Методичні рекомендації до самостійної роботи з спецкурсу "Практична фонетика німецької мови".

Пришляк Наталя Романівна, викладач вищої категорії, старший викладач, викладач-методист.

Працює в коледжі з 1994 року

Педагогічний стаж 34 роки

Дисципліни: практичний курс англійської мови, практична граматика, англійська мова (за професійним спрямуванням), практикум усного мовлення, лексикологія.

Для підвищення ефективності навчального процесу використовує на заняттях методи і прийоми технології критичного мислення, ІКТ, роботу з комп’ютерними програмами, інтерактивною дошкою. Є автором декількох науково-методичних публікацій з методики навчання іноземної мови.

Методичні посібники: 1. Лексикологія. Методичні рекомендації для студентів ІV курсу відділень «Початкова освіта», «Дошкільна освіта». 2. Типологія помилок у мовленні студентів-практикантів. Методичні рекомендації для студентів ІІІ-ІV курсів відділень «Початкова освіта», «Дошкільна освіта». 3. Англійська мова (за професійним спрямуванням). Навчально-методичні матеріали для студентів ІІІ курсу відділення «Технологічна освіта».

 

Пелих Зоряна Олегівна, викладач вищої категорії, викладач-методист,  завідувач відділення "Початкова освіта".

В коледжі працює з 2004 року.

Педагогічний стаж 15 років.

Дисципліни: англійська мова, методика англійської мови, практикум усного та писемного мовлення.

Працює над проблемою «Формування інноваційної культури викладача». Особливу увагу приділяє розвитку творчого мислення, активно використовує групові форми роботи, дискусії, рольові ігри. Має наукові публікації з філології та методики викладання іноземної мови.

Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів 3 курсів "Початкова освіта" (англійська мова за професійним спрямуванням). Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни "Практикум усного та писемного мовлення".

Кейси з практичного курсу англійської мови. Mетодичні рекомендації для викладачів та студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації» / Петрусь О.В., Пелих З.О. (2017).

Лекції з методики навчання іноземної мови в початковій школі» / Петрусь. О.В., Пелих З.О. (2019).

Степа Світлана Михайлівна, викладач вищої категорії, викладач – методист.

В коледжі працює з 2003 року.

Педагогічний стаж 32 роки.

Дисципліни: англійська мова, методика англійської мови.

Робота з обдарованими студентами, широке залучення студентів до науково – пошукової роботи – головна ціль викладача.

На заняттях сприяє розвитку лінгвістичної компетенції студентів, використовує мультимедійні презентації, електронні підручники, програмне електронне забезпечення. Є автором науково-методичних публікацій у фахових виданнях.

Методичні посібники:

Практикум усного і писемного мовлення. Методичні рекомендації для студентів групи П-43 відділу «Початкова освіта» /Петрусь О.В., Степа С.М. (2019р.).

Перші кроки до професії. Пробна педагогічна практика з іноземної мови в педагогічних навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації.

Методичні рекомендації для практичних і лабораторних робіт з методики навчання англійської мови в початковій школі.

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з методики навчання англійської мови в початковій школі.

Ярема Олена Петрівна, викладач вищої категорії.

В коледжі працює з 2004 року.

Педагогічний стаж 23 роки.

Дисципліни: практичний курс англійської мови, практична граматика, практикум усного та писемного мовлення, англійська мова (за професійним спрямуванням), методика навчання іноземної мови.

Педагогічне кредо: «Правильно навчає той, хто навчає цікаво». А. Ейнштейн.

Науково-методична проблема: Реалізація компетентнісного підходу шляхом використання інноваційних технологій на заняттях з англійської мови.

Методичні розробки:

Зошит для контролю знань з англійської мови (за професійним спрямуванням) для студентів IІІ курсу спеціальності «Дошкільна освіта».

Щоденник спостережень пробної педагогічної практики з англійської мови.

 Позанавчальнаробота з іноземної мови в коледжі для студентів ІІ-IV курсів спеціальностей «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта».

Методичні рекомендації «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІІІ курсів спеціальності «Середня освіта (Фізична культура)».

Методичні рекомендації «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсів спеціальності «Середня освіта (Фізична культура)».

Ліпкевич Ольга Богданівна, викладач вищої категорії.

В коледжі працює з 2003 року.

Педагогічний стаж 17 років.

Дисципліни: практичний курс англійської мови, англійська мова за професійним спрямуванням, методика навчання англійської мови, теоретична фонетика.

Працює над впровадженням інноваційних технологій у процес навчання іноземної мови.

Методичні посібники: «Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів».

«Збірник вправ з практичної фонетики».

Дидактичні матеріали з англійської мови ( за професійним спрямуванням) для спеціальності «Технологічна освіта. Трудове навчання» в педколеджі для 3 курсу.

Хиль Галина Анатоліївна, викладач I категорії.

В коледжі працює з 2007 року.

Педагогічний стаж 12 років.

Дисципліни: практичний курс німецької мови, німецька мова (за професійним спрямуванням), методика німецької мови, практикум усного та писемного мовлення, англійська мова (за професійним спрямуванням).

Застосовує компетентнісний підхід до вивчення іноземної мови  як засіб організації навчально-пізнавальної діяльності студентів.  Розвиває креативне та критичне мислення, пізнавальний інтерес засобами інтерактивного навчання. Використовує дискусійні прийоми, мультимедійні презентації, медіа-ресурси та автентичні матеріали. Співпрацює з німецькою волонтерською організацією «Osteuropahilfe».

Методична робота:

Методичні рекомендації до самостійної роботи з «Практичного курсу німецької мови» для студентів III курсу сп. «Початкова освіта».

Дидактичні матеріали «Німецька мова (за професійним спрямуванням)»  для студентів III-IV курсів сп. «Фізичне виховання».

 Дидактичні матеріали «Німецька мова (за професійним спрямуванням)» для студентів III-IV курсів сп. «Дошкільна освіта».

Методична розробка з практичної фонетики «Від правильної вимови до вірного правопису» для студентів I курсу сп. «Початкова освіта».

Куць Галина Петрівна, викладач вищої категорії.

В коледжі працює з 2015 року.

Педагогічний стаж 28 років.

Дисципліни: французька мова за професійним спрямуванням, практикум усного і писемного мовлення.

Працює над формуванням у студентів іншомовної комунікативної компетентності, готовності до подальшого самовдосконалення  у сфері  використання  іноземної мови, здатності переносити знання і вміння у нову ситуацію шляхом  виконання  проблемно - пошукової діяльності.

Кредо: Скільки мов ти знаєш - стільки разів ти людина

ЗВІТ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНУ ТА НАУКОВУ РОБОТУ ЗА 2019-2020 н. р.

ЗВІТ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНУ ТА НАУКОВУ РОБОТУ ЗА 2018-2019 н. р.